NASZE POCZĄTKI

wtorek, 15 Grudnia, 2015

Spotkanie z Zarządem Województwa Lubelskiego.

aktualności stellarium

Na zdjęciu uczestnicy spotkania, na którym omawiano zasady współpracy.


piątek, 18 Grudnia, 2015

Glaukonit szansą dla Gminy Niedźwiada.

Czy tzw. „niebieska ziemia”, która do tej pory kojarzona była wyłącznie ze złożami bursztynu może pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu? Lubelszczyzna ma szansę stać się województwem o wysokim poziomie innowacyjności, głównie za sprawą glaukonitu, którego duże pokłady znajdują się około 15 m pod ziemią. Jaką rolę w tym procesie odgrywa nauka i biznes oraz jakie korzyści może przynieść to sektorowi prywatnemu – tak brzmiały główne tematy dyskusji podczas spotkania przedstawicieli Firmy Stellarium z Władzami Gminy Niedźwiada i jej mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele świata nauki. piątek, 27 Listopad, 2015 W ramach prezentacji w Urzędzie Gminy Niedźwiada w dyskusji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki, reprezentanci firmy Stellarium, która chce inwestować w prace geologiczne na terenie gminy oraz mieszkańcy. O projekcie rozmawiali m.in. Geolog Wojewódzki, Joanna Policha (Departament Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie), Konrad Misiurski, Zastępca Wójta, Andrzej Tchórz, Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, Dziekan Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, który sprawuje merytoryczną opiekę nad projektem i dr inż. Albin Zdanowski, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi oficjalny nadzór nad projektem badań. Przedstawiciel Stellarium, Jan Paluch (Manager Projektu – Geolog) pokrótce przedstawił wykonane w 2015 roku prace oraz wyjaśniał zalety inwestycji. Wstępne wyniki badań geologicznych świadczą o możliwości udokumentowania złoża glaukonitu („niebieskiej ziemi”), czyli pierwszym w Polsce udokumentowanym złożu tego typu. W ciągu pół roku prac, na 5 ha wykonano 32 otwory wiertnicze, co pozwoliło na dokładne rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań. W każdym otworze stwierdzono obecność warstwy glaukonitu o miąższości 5–7m, w której znajdują się okruchy bursztynu. Poza glaukonitem udokumentowano warstwę piasków, które mogą posłużyć jako kruszywo naturalne lub do przemysłu hutniczego ( piasek formierski). Glaukonit to minerał ilasty powszechnie występujący w utworach trzeciorzędowych Lubelszczyzny. Spotykany jest on głównie w osadach piasków kwarcowych i mułków związanych z sedymentacją górnego paleogenu. Osady glaukonitowe znajdują zastosowanie głównie w przemyśle rolniczym. Jako naturalny nawóz, glaukonit zawiera wiele składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na wzrost roślin. Nawóz powoli uwalnia składniki odżywcze, rozluźnia glebę gliniastą, utrzymuje wilgoć i stopniowo dostarcza roślinom naturalny potas niezbędny w procesie fotosyntezy. Jest wykorzystywany także do rekultywacji miejskich gleb ze względu na szczególne zdolności sorpcyjne. Korzystne właściwości nawozów glaukonitowych doceniły kraje takie jak: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia.

aktualności stellarium

Podczas prezentacji pokazano próbki piasków i mułków glaukonitowych z bursztynem, uzyskane w trakcie prac wiertniczych. O szansach dla regionu, prawnych aspektach projektu, perspektywach i korzyściach dla gminy mówiła mecenas Katarzyna Orzeł. Firma Stellarium Sp. z o.o. zarejestrowała swoją siedzibę w gminie Niedźwiada co oznacza, że w przyszłości gmina może uzyskać znaczne środki finansowe z tytułu opłat i prac prowadzonych na jej obszarze. Projekt ma charakter innowacyjny, dlatego firma stara się uzyskać wsparcie z funduszy rządowych i funduszy Unii Europejskiej. Podczas dyskusji poruszono kwestie zmiany planu zagospodarowania terenu. Mieszkańcy przedstawili obawy wynikające z tytułu planowanej budowy kopalni odkrywkowej . W odpowiedzi na pytania, Profesor Adam Piestrzyński podkreślił, że kopalnie odkrywkowe od lat budowane są z powodzeniem na świecie, a firma współpracuje z najlepszymi specjalistami Krakowskich Uczelni Wyższych, którzy w tej materii mają szerokie doświadczenie. Głos zabrał również przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – dr inż. Albin Zdanowski, który zapewnił, że wszystkie prace geologiczne wykonywane są zgonie ze sztuką i nie ma tutaj mowy o naruszeniu i zanieczyszczeniu poziomów gruntowych. Pani Geolog Wojewódzki zaznaczyła, że wszystkie działania są ściśle regulowane projektem, który zatwierdza Marszałek Województwa.

aktualności stellarium

Wystąpienie Profesora Adama Piestrzyńskiego W 2016 roku firma planuje poszerzyć obszar prac, miedzy innymi o działki, które wcześniej były przeznaczone na budowę lotniska. Po wykonaniu kompleksowych badań geologicznych i zatwierdzeniu zasobów planowana jest budowa kopalni odkrywkowej. Jeżeli prowadzone prace przyniosą pozytywny efekt gmina Niedźwiada ma szansę na dynamiczny rozwój, nowe miejsca pracy i spore środki finansowe do budżetu gminy.