Aktualne prace terenowe mają na celu dokładne rozpoznanie budowy hydrogeologicznej pierwszego w Polsce złoża glaukonitu. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla złoża Górka Lubartowska – Niedźwiada” obejmuje wykonanie 3 otworów badawczych i 6 otworów obserwacyjnych. W wyniku prowadzonych prac otrzymamy model hydrogeologiczny zawierający dokładną informację na temat systemu wodonośnego występującego w złożu.