Czy tzw. „niebieska ziemia”, która do tej pory kojarzona była wyłącznie ze złożami bursztynu może pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu? Lubelszczyzna ma szansę stać się województwem o wysokim poziomie innowacyjności, głównie za sprawą glaukonitu, którego duże pokłady znajdują się około 15 m pod ziemią. Jaką rolę w tym procesie odgrywa nauka i biznes oraz jakie korzyści może przynieść to sektorowi prywatnemu – tak brzmiały główne tematy dyskusji podczas spotkania przedstawicieli Firmy Stellarium z Władzami Gminy Niedźwiada i jej mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele świata nauki. piątek, 27 Listopad, 2015 W ramach prezentacji w Urzędzie Gminy Niedźwiada w dyskusji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki, reprezentanci firmy Stellarium, która chce inwestować w prace geologiczne na terenie gminy oraz mieszkańcy. O projekcie rozmawiali m.in. Geolog Wojewódzki, Joanna Policha (Departament Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie), Konrad Misiurski, Zastępca Wójta, Andrzej Tchórz, Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, Dziekan Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, który sprawuje merytoryczną opiekę nad projektem i dr inż. Albin Zdanowski, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi oficjalny nadzór nad projektem badań. Przedstawiciel Stellarium, Jan Paluch (Manager Projektu – Geolog) pokrótce przedstawił wykonane w 2015 roku prace oraz wyjaśniał zalety inwestycji. Wstępne wyniki badań geologicznych świadczą o możliwości udokumentowania złoża glaukonitu („niebieskiej ziemi”), czyli pierwszym w Polsce udokumentowanym złożu tego typu. W ciągu pół roku prac, na 5 ha wykonano 32 otwory wiertnicze, co pozwoliło na dokładne rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań. W każdym otworze stwierdzono obecność warstwy glaukonitu o miąższości 5–7m, w której znajdują się okruchy bursztynu. Poza glaukonitem udokumentowano warstwę piasków, które mogą posłużyć jako kruszywo naturalne lub do przemysłu hutniczego ( piasek formierski). Glaukonit to minerał ilasty powszechnie występujący w utworach trzeciorzędowych Lubelszczyzny. Spotykany jest on głównie w osadach piasków kwarcowych i mułków związanych z sedymentacją górnego paleogenu. Osady glaukonitowe znajdują zastosowanie głównie w przemyśle rolniczym. Jako naturalny nawóz, glaukonit zawiera wiele składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na wzrost roślin. Nawóz powoli uwalnia składniki odżywcze, rozluźnia glebę gliniastą, utrzymuje wilgoć i stopniowo dostarcza roślinom naturalny potas niezbędny w procesie fotosyntezy. Jest wykorzystywany także do rekultywacji miejskich gleb ze względu na szczególne zdolności sorpcyjne. Korzystne właściwości nawozów glaukonitowych doceniły kraje takie jak: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia.

Podczas prezentacji pokazano próbki piasków i mułków glaukonitowych z bursztynem, uzyskane w trakcie prac wiertniczych. O szansach dla regionu, prawnych aspektach projektu, perspektywach i korzyściach dla gminy mówiła mecenas Katarzyna Orzeł. Firma Stellarium Sp. z o.o. zarejestrowała swoją siedzibę w gminie Niedźwiada co oznacza, że w przyszłości gmina może uzyskać znaczne środki finansowe z tytułu opłat i prac prowadzonych na jej obszarze. Projekt ma charakter innowacyjny, dlatego firma stara się uzyskać wsparcie z funduszy rządowych i funduszy Unii Europejskiej. Podczas dyskusji poruszono kwestie zmiany planu zagospodarowania terenu. Mieszkańcy przedstawili obawy wynikające z tytułu planowanej budowy kopalni odkrywkowej . W odpowiedzi na pytania, Profesor Adam Piestrzyński podkreślił, że kopalnie odkrywkowe od lat budowane są z powodzeniem na świecie, a firma współpracuje z najlepszymi specjalistami Krakowskich Uczelni Wyższych, którzy w tej materii mają szerokie doświadczenie. Głos zabrał również przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – dr inż. Albin Zdanowski, który zapewnił, że wszystkie prace geologiczne wykonywane są zgonie ze sztuką i nie ma tutaj mowy o naruszeniu i zanieczyszczeniu poziomów gruntowych. Pani Geolog Wojewódzki zaznaczyła, że wszystkie działania są ściśle regulowane projektem, który zatwierdza Marszałek Województwa.

aktualności

Wystąpienie Profesora Adama Piestrzyńskiego W 2016 roku firma planuje poszerzyć obszar prac, miedzy innymi o działki, które wcześniej były przeznaczone na budowę lotniska. Po wykonaniu kompleksowych badań geologicznych i zatwierdzeniu zasobów planowana jest budowa kopalni odkrywkowej. Jeżeli prowadzone prace przyniosą pozytywny efekt gmina Niedźwiada ma szansę na dynamiczny rozwój, nowe miejsca pracy i spore środki finansowe do budżetu gminy.