Firma Stellarium zawarła porozumienie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Umowa została podpisana przez Prorektora prof. dr hab. Ryszarda Dębickiego oraz Prokurenta Jana Palucha.

 

Wzajemna współpraca będzie polegać między innymi na udziale w projektach naukowo-badawczych w oparciu o posiadaną wiedzę naukową i dydaktyczną.

 

Strony wyznaczyły swoich przedstawicieli celem dokonywania szczegółowych uzgodnień i prowadzenia koordynacji prac realizowanych w ramach porozumienia:

Dr Andrzej Plak – przedstawiciel UMCS w Lublinie,

Marek Skrzypek – przedstawiciel Stellarium Sp. z o.o.; manager

Na zdjęciu od lewej: Marek Skrzypek, Jan Paluch, dr Andrzej Plak, prof. dr hab. Ryszard Dębicki.